Maica Domnului cu Iisus Cristos si Romania Mare

Acest mesaj a fost transmis de către Maica Domnului la data de 18.03.1998 credincioșilor români. La acea dată s-a hotărât instituirea ȚĂRII SFINTE ORTODOXE ROMÂNIA și întrajutorarea României din toate punctele de vedere pentru a se ridica la un înalt nivel spiritual.

REȚETĂ SPIRITUALĂ

Pentru a proteja poporul nostru românesc de războaie, de boli cumplite, de foamete, de năvălirea altora peste noi și pentru a opri invaziile de orice fel asupra țării noastre, se va citi cu smerenie acest acatist. Acatistul Țării Sfinte Ortodoxe România a fost compus de către pustnicii acestei țări, cu ajutorul inspirației Divine, în colaborare cu creștini ortodocși pentru izbăvirea neamului nostru românesc și creștinesc.

 

În numele Sfintei Treimi!

Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor! Amin.

Slavă Ție Dumnezeul nostru, Slavă Ție!

Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindeni ești si toate le împlinești, Vistierul bunătăților și Dătătorule de viață, vino și Te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciune și mântuiește Bunule sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! (de 3 ori)

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh acum și pururea și în vecii vecilor! Amin.

Preasfântă Treime miluiește-ne pe noi, Doamne curățește păcatele noastre, Sfinte cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău.

Doamne miluiește! (de 3 ori)

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor! Amin.

Tatăl Nostru care ești în Cer, Sfânt este numele Tău, Vie este Împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în Cer așa și pe Pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne lăsa pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău și viclean deopotrivă, că a Ta este Împărăția și Puterea și Slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin!

Condac 1

Doamne Dumnezeule cel Viu, Veșnic, Mare și Atotputernic, ocrotește Țara Sfântă Ortodoxă România și oblăduiește pe toți locuitorii ei, pe calea cea bună a sfințeniei, căci este a doua venire a Domnului nostru Iisus Christos, iar noi strigăm:
Stăpâne al tuturor celor văzute și nevăzute, fie-Ți milă de poporul nostru românesc și ajută pe toți din Țara Sfântă Ortodoxă – România!

Icos 1

Doamne Dumnezeule al nostru, Tată Ceresc, Fiule și Duhule Sfânt, Dumnezeire Veșnică și cea de nepătruns cu mintea, împreună cu toți Sfinții, cu toate Sfintele Puteri Cerești și Oștiri Îngerești, scoate-ne din prăpădul material și spiritual în care suntem acum, că noi Te rugăm așa:
Dumnezeule cel Mare, izbăvește-ne din toate relele;
Dumnezeule cel Atotputernic, apără-ne de toți dușmanii;
Dumnezeule cel Atotvăzător, ocrotește-ne pe noi;
Dumnezeule cel Mărinimos, ajută-ne nouă, tuturor;
Dumnezeule cel Adevărat, condu-ne pe calea adevărului;
Dumnezeul cel Minunat, scoate-ne din nevoi;
Dumnezeule Stăpâne al tuturor celor văzute și nevăzute, fie-Ți milă de poporul nostru românesc și ajută Țara Sfântă Ortodoxă – România!

Condac 2

De aproape 2000 de ani suntem prădați de alții, călcați în picioare, luați în robie sau bătuți de cei care au venit peste noi, dar nu ne-am pierdut nădejdea și cu multă smerenie creștin ortodoxă cântăm: Aleluia!

Icos 2

Din strămoșii noștri traco-geto-daci a rezultat poporul nostru românesc, care, dornic ffind de sfințire, a înălțat biserici creștin ortodoxe, a clădit mânăstiri și schituri, unii au trăit în schituri, în păduri sau în munți, rugându-se cu foc spre Tine, Împărate al Luminilor Sfinte, iar noi acuma ne rugăm așa:
Dumnezeule cel Luminos, luminează-ne pe noi;
Dumnezeule cel Frumos, înfrumusețează-ne pe noi;
Dumnezeule cel Milos, ai milă de noi păcătoșii;
Dumnezeule cel Grozav și viteaz, îngrozește-i pe toți dușmanii noștri cei văzuți și cei nevăzuți;
Dumnezeule cel Mare, care faci minuni, ajută-ne;
Dumnezeule cel ce nu vrei răul nimănui, nu ne lăsa pe noi pe mâna celor răi;
Dumnezeule Stăpâne al tuturor celor văzute și nevăzute, fie-Ți milă de poporul nostru românesc și ajută Țara Sfântă Ortodoxă – România!

Condac 3

Mulți făcăi și oameni evlavioși din neamul nostru românesc și creștinesc au fost uciși în războaiele de apărare a pământului nostru strămoșesc, iar mamele cele îndurerate nu și-au pierdut credința în Tine Doamne Dumnezeule și au cântat cu nădejde: Aleluia!

Icos 3

Oameni tineri și bătrâni, flăcăi și fete, dar și mulți copii, au fost robiți de cei ce au năvălit peste noi, ba încă și bogățiile noastre au fost duse în alte țări, iar noi săraci fiind, cu credință ne rugăm așa:
Dumnezeule Stăpâne al tuturor, izbăvește-ne de jaf și de sărăcia care este în țara noastră România;
Dumnezeule cel Curat peste măsură, curețește țara noastră de toți cei care ne speculează, ne jefuiesc și ne duc pe drumul pierzărilor;
Dumnezeule cel Preamărit și Lăudat, întărește țara noastră, căci este binecuvântată de Tine;
Dumnezeule cel care întorci spatele celor răi, întoarce-i pe toți pe drumul cel bun și binecuvântat de Tine;
Dumnezeule care ai coborât foc din Cer și ai ars jertfa, arde și spinii păcatelor noastre;
Dumnezeule cel Preabinecuvântat, binecuvăntează-ne și pe noi și poporul nostru;
Dumnezeule Stăpâne al tuturor celor văzute și nevăzute, fie-Ți milă de poporul nostru românesc și ajută Țara Sfântă Ortodoxă – România!

Condac 4

Noi nu ne-am pierdut speranța și nici credința noastră creștin ortodoxă, nici dragostea și nici evlavia cea sfântă și pentru aceasta fii și fiicele poporului nostru românesc au lăsat cele lumești și pământești, au mers în sfitele lăcașuri și cântă cu cinste: Aleluia!

Icos 4

Cu mâinile ridicate către Ceruri și cu inimile deschise, cei care s-au rugat ori Ți-au slujit Ție Doamne cu credință au cerut câte ceva din harul Tău cel sfânt, iar noi cei care suntem nevrednici ne rugăm așa:
Doamne Dumnezeule, ai grijă de poporul nostru românesc;
Doamne Dumnezeule, nu ne prăpădi cu focul ce va să vie;
Doamne, Dumnezeule, dă-ne și nouă putere să ne apărăm de cei răi;
Doamne Dumnezeule, dă-ne gânduri bune și de pocăință;
Doamne Dumnezeule, nu ne lăsa pe mâna vrăjmașilor;
Doamne Dumnezeule, cu lacrimi în ochi ne rugăm spre Tine, pentru a institui și a întări Țara Sfântă Ortodoxă – România;
Dumnezeule Stăpâne al tuturor celor văzute și nevăzute, fie-Ți milă de poporul nostru românesc și ajută Țara Sfântă Ortodoxă – România!

Condac 5

Noi cei care ne rugăm Ție Doamne Dumnezeule, chiar dacă avem păcate, Te lăudăm și Te vom lăuda, cântând: Aleluia!

Icos 5

Cu inimă curată și cu gând curat, tot omul care Te-a cunoscut pe Tine Doamne Dumnezeule, cântă cu cinste și cu multă evlavie creștinească așa:
Dumnezeule Izvorul înțelepciunii, înțelepțește-ne pe noi;
Dumnezeule Izvorul dragostei sfinte și preaminunate;
Dumnezeule Izvorul nemuririi noastre creștinești;
Dumnezeule Izvorul Creației celei sfinte;
Dumnezeule Izvorul vieții veșnice;
Dumnezeule Izvorul înfrățirii noastre;
Dumnezeule Stăpâne al tuturor celor văzute și nevăzute, fie-Ți milă de poporul nostru românesc și ajută Țara Sfântă Ortodoxă – România!

Condac 6

Fiind zi sau noapte, iarnă sau vară, frig sau cald, pe vânt, pe ploaie sau pe ger, noi toți creștinii ortodocși îți cântăm Doamne Dumnezeule: Aleluia!

Icos 6

Creștinii ortodocși din România, te-au iubit dintotdeauna Doamne Dumnezeule, iar noi ca și alții fiind trecători împreună cu urmașii noștri cântăm cu cinste așa:
Dumnezeule Nădejdea noastră cea mare;
Dumnezeule Stăpânul nostru cel tare;
Dumnezeule Izvorul cunoștințelor duhovnicești;
Dumnezeule Sfințitorul Personalităților Cerești;
Dumnezeule Apărătorul celor din nevoi;
Dumnezeule Învățătorule, învață-ne toate cele bune pe noi;
Dumnezeule Stăpâne al tuturor celor văzute și nevăzute, fie-Ți milă de poporul nostru românesc și ajută Țara Sfântă Ortodoxă – România!

Condac 7

Nu au vrut cei care nu Te recunosc pe Tine Doamne Dumnezeule, să îți închine un imn de slavă Dumnezeiască, iar noi deși suntem păcătoși, cu dragoste și cu râvnă multă cântăm: Aleluia!

Icos 7

Cu umilință, cu smerenie și cu dragoste sfântă privim către Ceruri, minunându-ne și numindu-Te Mare Maestru al Universului, drept pentru care Îți cântăm:
Dumnezeule al Heruvimilor și al Serafimilor;
Dumnezeule al Îngerilor de-a dreapta și de-a stânga Tronului Tău;
Dumnezeule al Arhanghelilor și al Oștirilor Îngerești;
Dumnezeule al Stăpâniilor și al Domniilor;
Dumnezeule al Scaunelor Cerești și al Începătoriilor;
Dumnezeule al tuturor Sfintelor Puteri Cerești;
Dumnezeule Stăpâne al tuturor celor văzute și nevăzute, fie-Ți milă de poporul nostru românesc și ajută Țara Sfântă Ortodoxă – România!

Condac 8

Doamne proorocii de demult Te-au văzut, drepții Te-au cunoscut, Apostolii au luat învățătură sfântă de la Fiul Tău cel preaminunat și minunat, care multe omenirii a arătat, mucenicii s-au jertfit, cuvioșii cu dragoste s-au rugat și au trăit, fecioarele Te-au lăudat, feciorii Te-au binecuvântat, iar noi robii Tăi fiind, cântăm cu smerenie creștinească: Aleluia!

Icos 8

Lumină binecuvântată ne-a adus nouă Sfânta Evanghelie a Fiului Tău Domnul nostru Iisus Christos, care ne-a zis: ”Prin Mine veți ajunge la Tatăl!” iar noi creștinii ortodcși ne rugăm așa:
Dumnezeule Atotputernic, care ai trimis pe Fiul Tău pe Pământ, miluiește-ne și ne îndreaptă spre o viață și spre o țară nouă, binecuvântată de Tine;
Dumnezeule fi milostiv și bun cu urmașii noștri;
Dumnezeule întărește Creștinismul viitorului;
Doamne Dumnezeule, unește toate bisericile în una sfântă, sobornicească și apostolească;
Doamne Dumnezeule, alungă dezbinarea dintre noi;
Doamne Dumnezeule, crează unitate sfântă între noi;
Dumnezeule Stăpâne al tuturor celor văzute și nevăzute, fie-Ți milă de poporul nostru românesc și ajută Țara Sfântă Ortodoxă – România!

Condac 9

Oamenii pe Pământ au primit învățătura cea sfântă a preaminunatului Tău Fiu Iisus Christos și mulți s-au încreștinat, apoi minunându-se duhovnicește au primit Sfintele Taine cântând: Aleluia!

Icos 9

Înțelepciunea Dumnezeiască fiind mare, noi nu o putem încerca să vedem câtă este, dar ne mulțumim cu câte o rază sfântă pentru luminarea minții, pentru curățire și sfințirea sufletului, rugându-ne așa:
Dumnezeule Preasfânt, sfințește pe robii Tăi;
Dumnezeule Preasfânt, sfințește țara noastră;
Dumnezeule Preacurat, curățește pe cei din România, cât și pe cei care vor veni în viitor în țara noastră;
Dumnezeule Preaînalt, înalță la Ceruri pe cei ce Te iubesc pe Tine și Te preamăresc;
Dumnezeule Preaînțelept, înțelepțește-ne pe noi;
Dumnezeule, ajută-ne pe noi la toate lucrările noastre;
Dumnezeule Stăpâne al tuturor celor văzute și nevăzute, fie-Ți milă de poporul nostru românesc și ajută Țara Sfântă Ortodoxă – România!

Condac 10

Lumină din lumina Tatălui Ceresc ne-a adus nouă Domnul Iisus Christos și o dată cu această lumină am primit și darurile cele sfinte și Dumnezeiești, iar cei ce nu au aceste sfinte daruri nu înțeleg nimic și nu cântă: Aleluia!

Icos 10

Multe daruri au avut ucenicii Domnului Iisus Christos, căci după pogorârea Sfântului Duh, lucrând cu ele, au luat înzecit, însutit și înmiit, iar noi creștinii ortodocși ne rugăm așa:
Dumnezeule dă-ne și nouă din darurile Tale preasfinte;
Dumnezeule dă-ne și nouă ceva după mare mila Ta;
Dumnezeule dă-ne și nouă o mică parte din înțelepciunea și din calitățile sfinte;
Doamne Dumnezeule, miluiește-ne și ne ajută pe noi;
Doamne Dumnezeule, înțelepțește pe creștinii viitorului;
Doamne Dumnezeule, întărește cu puterea Ta pe cei aleși și pe cei ce vor fi sfinți în viitor;
Dumnezeule Stăpâne al tuturor celor văzute și nevăzute, fie-Ți milă de poporul nostru românesc și ajută Țara Sfântă Ortodoxă – România!

Condac 11

Noi dorim să lucrăm necontenit pentru Slava cea Sfântă, dar pentru a-ți împlini voia Ta trebuiesc foarte multe de aceia lucrăm și noi cu cît avem, cântând: Aleluia!

Icos 11

Lucrătorii cei neobosiți din Ceruri cântă: Sfânt, Sfânt, Sfânt Domnul Savaot, plin e Cerul și Pământul de mărirea Ta, iar noi creștinii ortodocși din acest veac zicem:
Dumnezeule Preasfânt, întărește-ne pe noi;
Dumnezeule ajută la întregirea țării noastre;
Doamne Dumnezeule, ajută pe cei ce sunt strâmtorați;
Dumnezeule, ajută pe urmașii noștri să fie voinici;
Doamne Dumnezeule, ajută ortodoxia româneascî și pe toți creștinii ortodocși să meargă pe calea cea sfântă;
Dumnezeule Stăpâne al tuturor celor văzute și nevăzute, fie-Ți milă de poporul nostru românesc și ajută Țara Sfântă Ortodoxă – România!

Condac 12

Căutând spre milostivirea Ta Doamne Dumnezeule, noi toți românii așteptăm izbăvirea din nevoi, din necazuri, de toți cei ce ne asupresc și ne înșeală, strigând: Aleluia!

Icos 12

Cu toții suntem vrednici de plâns, pentru păcatele noastre cele multe, dar gândindu-ne că suntem zidirea Ta Doamne, ne rugăm cu multă smerenie așa:
Dumnezeule milostiv fii nouă păcătoșilor;
Dumnezeule nu lăsa pe robii Tăi în părăsire;
Dumnezeule fii bun cu toți urmașii noștri;
Dumnezeule ai grijă de noi că suntem năpăstuiți;
Dumnezeule ai grijă de țara noastră că mulți vor să o stăpânească atât material cât și spiritual;
Doamne Dumnezeule ai grijă de noi păcătoșii;
Dumnezeule Stăpâne al tuturor celor văzute și nevăzute, fie-Ți milă de poporul nostru românesc și ajută Țara Sfântă Ortodoxă – România!

Condac 13

Prealuminate, Preaputernice, Atotvăzătorule, Atotștiutorule, Doamne Dumnezeule nu ne lăsa pe noi românii să ne pierdem și nu lăsa ca țara noastră România să fie distrusă, împărțită sau condusă, după bunul plac al celor mândrii, răi și lacomi, ci îndură-Te Doamne pentru rugăciunile Preasfintei Fecioare Maria, ale tuturor Sfinților și ale tuturor Sfintelor Puteri Cerești, ca împreună să cântăm: Aleluia!

[… Acest condac se zice de trei ori, apoi se citesc Icosul I şi Condacul I … ]

Icos 1

Doamne Dumnezeule al nostru, Tată Ceresc, Fiule și Duhule Sfânt, Dumnezeire Veșnică și cea de nepătruns cu mintea, împreună cu toți Sfinții, cu toate Sfintele Puteri Cerești și Oștiri Îngerești, scoate-ne din prăpădul material și spiritual în care suntem acum, că noi Te rugăm așa:
Dumnezeule cel Mare, izbăvește-ne din toate relele;
Dumnezeule cel Atotputernic, apără-ne de toți dușmanii;
Dumnezeule cel Atotvăzător, ocrotește-ne pe noi;
Dumnezeule cel Mărinimos, ajută-ne nouă, tuturor;
Dumnezeule cel Adevărat, condu-ne pe calea adevărului;
Dumnezeul cel Minunat, scoate-ne din nevoi;
Dumnezeule Stăpâne al tuturor celor văzute și nevăzute, fie-Ți milă de poporul nostru românesc și ajută Țara Sfântă Ortodoxă – România!

Condac 1

Doamne Dumnezeule cel Viu, Veșnic, Mare și Atotputernic, ocrotește Țara Sfântă Ortodoxă România și oblăduiește pe toți locuitorii ei, pe calea cea bună a sfințeniei, căci este a doua venire a Domnului nostru Iisus Christos, iar noi strigăm:
Stăpâne al tuturor celor văzute și nevăzute, fie-Ți milă de poporul nostru românesc și ajută pe toți din Țara Sfântă Ortodoxă – România!

Maica Domnului cu Domnul si Romania Mare

Poate fi de interes:

IMN-ACATIST LA RUGUL APRINS AL MAICII DOMNULUI

Link-uri utile:
Maica Domnului, mister nepătruns și inepuizabil izvor de daruri duhovnicești
Cine a spus prima dată că România este Grădina Maicii Domnului?
ROMANIA-gradina Maicii Domnului-