Sfantul Apostol Iuda Tadeu, Ruda Domnului
Sfantul Apostol Iuda Tadeu, Ruda Domnului

21 August

Troparul Sfântului Apostol Tadeu, glasul al 3-lea:

Apostole Sfinte Tadeu, roagă pe Milostivul Dumnezeu, ca să dăruiască iertare de greșeli sufletelor noastre.

 

Cântarea 1, glasul al 8-lea. Irmos: Să cântăm Domnului…

Stih: Sfinte Apostole Tadeu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Înaintea Scaunului Stăpânului stând, Preaînțelepte Tadeu, dă-mi luminare, ca să laud prăznuirea ta cea de lumină purtătoare.

Stih: Sfinte Apostole Tadeu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Lumina cea fără de ani arătându-se cu noi sub ani, Cel mai presus de ființă te-a învrednicit pe tine, fericite, ca pe o rază să luminezi lumea.

Stih: Sfinte Apostole Tadeu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu putere încingându-te pe tine Cel Nebiruit în tărie, te-a întărit ca să pierzi toată tăria celui amăgitor.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Stăpână a toate te-ai arătat Născând în Chip de Negrăit pe Cel Ce stăpânește făpturile, de Dumnezeu Născătoare, Fecioară, Prealăudată.

 

Cântarea a 3-a. Irmos: Tu ești Întărirea…

Stih: Sfinte Apostole Tadeu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu Raza Dumnezeiescului Dar luminând popoare, mărite, lumină curată te-ai arătat celor ce erau în întunericul celor cumplite.

Stih: Sfinte Apostole Tadeu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Vindecare și mântuire, cu voirile cele Dumnezeiești lucrătoare, înțelepte, ai adus împăratului Avgar, la dânsul venind.

Stih: Sfinte Apostole Tadeu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Case Duhului Celui Atotlucrător ai făcut pe pământeni, înțelepte, surpând capiștile piericiunii.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Însemnările Legii celei mai dinainte și glasurile proorocilor, Stăpână, au arătat prealuminat înfricoșătoare Nașterea ta, Maica lui Dumnezeu.

 

Cântarea a 4-a. Irmos: Auzit-am, Doamne, Taina iconomiei Tale…

Stih: Sfinte Apostole Tadeu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Minte înaltă având, ai luat Dumnezeieștile cunoștințe și Darurile Duhului, ucenice Tadeu, al Împăratului tuturor.

Stih: Sfinte Apostole Tadeu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

În învățătura Dumnezeieștilor Taine fiind, preafericite, pe cei neînvățați ai luminat, să cinstească Treimea Cea de o Ființă.

Stih: Sfinte Apostole Tadeu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Legea Dumnezeiască ai scris în inimă, fericite, ștergând mai întâi scrisorile necunoștinței și idolii păgânătății.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Ca Una care ai născut pe Făcătorul, te-ai arătat Împărăteasă a toate făpturile. Pentru aceasta te slăvim, de Dumnezeu Născătoare, Ceea ce numai tu ești pururea Fecioară.

 

Cântarea a 5-a. Irmos: Din noaptea necunoștinței…

Stih: Sfinte Apostole Tadeu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Purtând Dumnezeiască asemănarea Stăpânului, fericite, la Avgar stăpânitorul, Dumnezeiesc doctor ai venit.

Stih: Sfinte Apostole Tadeu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Sfințitul Toma după Dumnezeiasca Înălțare a Cuvântului, propovăduitor te-a trimis la cei ce aveau trebuință, Preaînțelepte Tadeu.

Stih: Sfinte Apostole Tadeu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Văzând Avgar bolile gonite și inimile vindecate, s-a umplut de Dumnezeiască luminare, prin mijlocirile tale.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Pe Cuvântul Întrupat, Cel Ce poartă îndoită lucrare, L-ai născut, Fecioară, Ceea ce nu știi de nuntă, rămânând Fecioară Neîntinată.

 

Cântarea a 6-a. Irmos: Iona din chit a strigat…

Stih: Sfinte Apostole Tadeu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Luminarea Sfântului Duh ce s-a sălășluit în inima ta, adevărat luminător lumii te-a făcut pe tine, Apostole Tadeu, cel ce ai stricat întunericul înșelăciunii.

Stih: Sfinte Apostole Tadeu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Purtând pe trup rănile lui Hristos cele mântuitoare, Apostole Tadeu, ca o frumusețe ai izbăvit, înțelepte, popoare de toată grozăvia şi la Bucuria Cea Frumoasă te-ai înălțat.

Stih: Sfinte Apostole Tadeu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca o dimineață te-ai arătat, pe Soarele dreptății arătându-l nouă, mărite, cu Care, luminându-ne, fii luminii celei înțelegătoare printr-Însul noi pământenii ne-am făcut, Apostole Tadeu.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Prunc Nou ne-ai născut nouă pe Cel de o Ființă cu Tatăl, Care iarăși a adus firea omenească cea stricată la frumusețea cea dintâi, Curată.

 

CONDAC, glasul al 3-lea. Podobie: Fecioara astăzi…

Prăznuirea Apostolului cea de bucurie a sosit, să o săvârșim astăzi cu veselie. Că el dă, celor ce-l cinstesc pe dânsul cu credință, izbăvire de păcate și Dumnezeiască Tărie, căci are îndrăzneală ca un Dumnezeiesc tăinuitor al darului lui Hristos.

 

Cântarea a 7-a. Irmos: Tinerii cei bine credincioși…

Stih: Sfinte Apostole Tadeu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Minuni săvârșind cu chemarea Domnului, Celui ce a îmbrăcat materia trupului, ai tras popoare și cetăți la credința cea adevărată, preamărite, care cântă: Binecuvântat este Dumnezeul părinților noștri.

Stih: Sfinte Apostole Tadeu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ai oprit putreziciunea necredinței, cu Dumnezeiască sarea cuvintelor tale celor dulci şi ai vindecat inimile cele rănite cu săgeata șarpelui, Fericite Apostole, cântând: Binecuvântat este Dumnezeul părinților noștri.

Stih: Sfinte Apostole Tadeu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ridicându-te la înălțimea privirii spre cele de sus, te-ai umplut, Sfinte Apostole Tadeu, de Dumnezeiescul Duh; și cu cuvântul de mântuire Dumnezeiește te-ai îmbogățit și popoare ai învățat să cânte: Binecuvântat este Dumnezeul părinților noștri.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Cu obiceiul meu alunecând și cu fapte netrebnice îmbrăcat fiind, la tine scap: ajută-mi, Stăpână, obiceiuri de pocăință dând smeritului meu suflet, ca să te măresc pe tine.

 

Cântarea a 8-a. Irmos: Biruitori chinuitorului…

Stih: Sfinte Apostole Tadeu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cer te-ai arătat, spunând Slava lui Dumnezeu, Apostole Tadeu și păgânilor ai fost luminare, la Dumnezeiasca credință aducând pe cei ce cântă cu căldură: Lăudați pe Domnul și-L preaînălțați în veci.

Stih: Sfinte Apostole Tadeu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Tărie celor neputincioși, orbilor și slăbănogilor bună umblare, fericite, dând cu puterea Duhului, cetății Edesei luminător te-ai făcut. Pentru aceea, te laudă pururea cu credință pe tine, Sfinte Apostole Tadeu.

Stih: Sfinte Apostole Tadeu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cel ce cu bogăția minunilor a întors la credință cu Dumnezeiasca voie neamul cel necredincios și din înșelăciunea idolească a scăpat pe cei ce alergau la dânsul, cu credință după datorie să fie mărit Apostolul Tadeu.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Umbra Legii a încetat, Stăpână, născând tu pe Dătătorul Legii, Cel Ce luminează cu darul lumea. Pe Acela pururea roagă-L să se milostivească degrabă spre mine cel biruit de legea păcatului.

 

Cântarea a 9-a. Irmos: Cu adevărat Născătoare…

Stih: Sfinte Apostole Tadeu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cel ce vezi Dumnezeieștile răsplătiri cele veșnice și lângă doririle cele mai desăvârșite mai luminat te apropii, Fericite Apostole Tadeu, veselește-te și dănțuiește.

Stih: Sfinte Apostole Tadeu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca un cedru, ca un mare chiparos, Mărite Tadeu, cu bunătățile te-ai înălțat, umplând de bună mireasmă inimile celor ce te laudă pe tine.

Stih: Sfinte Apostole Tadeu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Împreunatu-te-ai cu Apostolii, fericite și cu mucenicii și cu cetele celor fără de trup, bucurându-te; cu aceia roagă-te să se mântuiască cei ce te cinstesc pe tine.

Stih: Sfinte Apostole Tadeu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pomenirea ta cu strălucirea darurilor, din destul luminând gândurile credincioșilor, pe toți îi îndemna să te laude pe tine, Sfinte Apostole Tadeu.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Iubitoare de bine, Fecioară, fă bun sufletul meu cel înrăutățit cu păcatele, Ceea ce ai născut pe Cuvântul cel Preabun.

 

SEDELNA, glasul al 8-lea. Podobie: Pe Înțelepciunea și Cuvântul…

Apropiindu-te de Soarele Cel Înțelegător, de la Care ai luat Razele cele de Taină, te-ai făcut ca o stea prealuminoasă, strălucind toată plinirea pământului și împărtășind negura înșelăciunii, preafericite. Pentru aceasta, pomenirea ta cea de lumină purtătoare și sfântă, cu credință o prăznuim și cu un glas grăim către tine: Sfinte Apostole Tadeu, roagă-te lui Hristos Dumnezeu, iertare de greșeli să dăruiască celor ce cinstesc cu dragoste sfântă pomenirea ta.

 

SEDELNA Praznicului Adormirii Maicii Domnului, glasul 1. Podobie: Mormântul Tău…

Ceata cea preacinstită a înțelepților Apostoli s-a adunat în chip minunat să îngroape cu Preamărire trupul cel Preacurat, Născătoare de Dumnezeu, Prealăudată. Cu aceia au cântat mulțimile îngerilor, lăudând Cinstită adormirea ta, pe care cu credință o prăznuim.

Sfantul Apostol Iuda Tadeu, Ruda Domnului
Sfantul Apostol Iuda Tadeu, Ruda Domnului

Poate fi de interes:

Acatistul Sfantului Apostol Iuda Tadeul