Sfanta Rita din Cascia
Sfanta Rita de Cascia

ACATISTUL SFINTEI RITA DE CASCIA,
ÎMPLINITOAREA RUGĂCIUNILOR IMPOSIBILE

(22 Mai)

3 iulie 2012
Alcătuirea cu multă dragoste a părintelui Adrian, ostenitor la Biserica Mihai Vodă

[… Mai întâi sunt rugăciunile începătoare …]

Condacul 1

Însoţirii celei binecuvântate de Dumnezeu, minunaţilor întru sfinţenia obiceiurilor, Anton şi Amata, fericiţilor părinţi care pentru credinţa lor nestinsă şi nădejdea neclintită după ani de neîntreruptă rugăciune, au fost cercetaţi la bătrâneţe precum odinioară Ioachim şi Ana, Zaharia şi Elisabeta, de îngerul cel purtător al veştilor celor bune, care le-a grăit aşa: „Amata, ceea ce te-ai încrezut cuvântului lui Hristos, vei naşte fiică bineplăcută, pe care cu nume de floare o vei numi”, iar aceasta de la început în grădina Raiului se va răsădi, plăcând lui Dumnezeu şi rugându-se neîncetat pentru toţi cei ce o vor cinsti şi-i vor cânta:
Bucură-te, Sfântă Rita, mult folositoare!

Icosul 1

În ziua naşterii tale, Maica Domnului te-a primit în biserica Sfinţiei Sale, Maria a săracilor din Cascia, unde ai fost botezată primind numele Margareta, buton de aur cu raze albe strălucitoare, iar tu de mică ţi-ai însoţit părinţii la munca câmpului, împodobind creaţia lui Dumnezeu şi stând la umbra pomilor unde vântul te răcorea, păsările îţi cântau, florile te legănau, un roi de albine picurându-ţi miere pe buze te hrănea, iar noi bucurându-ne de naşterea ta, te împodobim cu stihirile acestea:
Bucură-te, copilă dorită;
Bucură-te, rugăciune răsplătită;
Bucură-te, odraslă mult aşteptată,
Bucură-te, că naşterea ta de înger a fost vestită;
Bucură-te, nădejdea părinţilor neclintită;
Bucură-te, în grădina Raiului Dumnezeiesc răsădită;
Bucură-te, cu mierea minunilor hrănită;
Bucură-te, a Maicii Domnului floare;
Bucură-te, Sfântă Rita, mult folositoare!

Condacul al 2-lea

Un cosaş nu prea departe de leagănul tău, în care cu bucurie gângureai, a făcut o largă tăietură la mână şi, căutând cu disperare pe cineva să-l “îngrijească, a văzut roiul de albine deasupra ta şi neştiind că ele te hrăneau, a alergat să te salveze şi trecând cu mâna cea însângerată peste tine dintr-o dată dreapta lui s-a vindecat şi plin de mirare a strigat: „Sunt vindecat!”, iar noi pentru o asemenea minune cântăm lui Dumnezeu, neîncetat:
Aliluia!

Icosul al 2-lea

La şcolile lumii nu ai învăţat, dar Sfântul Duh, Care pe toate le plineşte şi pe cele neputincioase le desăvârşeşte, te-a înzestrat cu daruri mult mai bogate. Căci tu la pieptul maicii tale ai învăţat iubirea de Dumnezeu şi lucrarea sfintelor porunci ale lui Hristos, desăvârşindu-te de mică în ascultare şi osteneli, încât ai putut zice ca psalmistul: „Doamne, apăsată sunt de munca din anii copilăriei mele”, iar noi, Rita preafericită, te odihnim astăzi cu stihiri ca acestea:
Bucură-te, lucrătoarea sfaturilor evanghelice;
Bucură-te, că tu pentru lume te-ai răstignit;
Bucură-te, că întru tine porunca iubirii ai împlinit;
Bucură-te, că iubirii lui Dumnezeu cu iubire ai răspuns;
Bucură-te, că sfintelor nevoinţe cu bucurie te-ai supus;
Bucură-te, că de Patimile Răstignitului te-ai rănit;
Bucură-te, că icoana Sărăcuţului în inimă ţi-ai întipărit;
Bucură-te, ceea ce Sfintelor Răni ai poftit;
Bucură-te, cu Ecaterina de Siena în asemănare;
Bucură-te, Sfântă Rita, mult folositoare!

Condacul al 3-lea

Având în inimă Cuvântul Mântuitorului, care zice: „Dacă aveţi credință cât un grăunte de muştar, veţi zice muntelui acesta: ridică-te, te aruncă în mare şi muntele te va asculta”, tot aşa şi din muntele credinţei tale a izvorât rugăciunea fierbinte şi bărbăţia în osteneli, cugetând mereu la patimile Domnului pe care ţi le-ai dorit. Şi luând pe umerii cei tineri crucea vieţii, ai purtat-o nedespărţindu-te de ea şi cântând lui Dumnezeu, neîncetat:
Aliluia!

Icosul al 3-lea

Anton şi Amata, părinţii tăi bătrâni fiind, n-au înţeles taina sufletului tău doritor de feciorie, gândind că vor muri şi vei rămâne singură, dar tu, care din pruncie ţi-ai dăruit inima lui Dumnezeu, făcând ascultare sfântă, te-ai sacrificat căsătorindu-te, gândind că nepătrunse sunt căile lui Dumnezeu. Astfel, în toată viața ta de soţie trăind atât de greu, te-ai străduit ca prin rugăciune şi milostenie cu multă dragoste faţă de cei săraci, să împaci „mielul cu lupul” şi să scapi nevătămată. Urmând suferinţelor şi răbdării tale, fericită Rita, noi nevrednicii te alinăm cu laude ca acestea:
Bucură-te, ceea ce de părinţi în toate ai fost ascultătoare;
Bucură-te, cu sfânta mamă Monica întru asemănare;
Bucură-te, căsătoriţilor cu grele încercări ajutătoare;
Bucură-te, tinerilor necăsătoriţi soţi buni dăruitoare;
Bucură-te, fetelor sărace înzestrătoare;
Bucură-te, cu Sfânta Francesca întru răbdare;
Bucură-te, cu Sfânta Alexa rugătoare;
Bucură-te, ce pe Maica Domnului ai avut-o acoperitoare;
Bucură-te, Sfântă Rita, mult folositoare!

Condacul al 4-lea

Cugetând la tristeţea şi singurătatea lui Hristos pe crucea Golgotei, la batjocoririle şi loviturile primite, crucea ta proprie ţi s-a părut uşoară. Aşadar, înarmându-te cu bărbătească nevoinţă, împodobită cu postiri aspre, rugăciuni neîncetate şi milostenii cu dragoste, ai gândit că numai aşa vei dobândi la credinţă pe soţul tău, potolindu-i ura şi răzbunarea ce-l stăpâneau. Harul lui Hristos l-a câştigat spre bucuria ta, iar noi împreună cu tine îi mulţumim lui Dumnezeu, cântându-I:
Aliluia!

Icosul al 4-lea

Chemată din tinereţe la sfinţenie, pe Calea Crucii, după puţine bucurii nu întârziară spinii să stea sub trandafiri, pentru că urâtorul de tot binele, diavolul se năpusti asupra sfintei, ca odinioară asupra lui Iov. Dar iată că şi Dumnezeu, Iubitorul, le rânduieşte pe toate spre folos. Că murindu-i părinţii, Rita se gândeşte că va începe crucea singurătăţii şi nu a trecut mult timp şi a murit şi soţul străpuns de ura vrăjmaşilor, iar copiii fiind lipsiţi de dragoste şi ascultare faţă de mama lor, aceasta a cerut lui Dumnezeu mântuirea lor şi, în chip minunat, s-au săvârşit. Şi iată lanţul s-a rupt şi libertatea, sfânta şi-a câştigat:
Bucură-te, întru nespusă răbdare;
Bucură-te, mult nevoitoareo;
Bucură-te, în familie împăciuitoare;
Bucură-te, a copiilor credincioşi de rugăciuni împlinitoare;
Bucură-te, a celor ce nu-i respectă pe părinţi mustrătoare;
Bucură-te, văduvelor ocrotitoare;
Bucură-te, fecioarelor păzitoare;
Bucură-te, celor căsătoriţi îndrumătoare;
Bucură-te, Sfântă Rita, mult folositoare şi a rugăciunilor imposibile, implinitoare!

Condacul al 5-lea

Tristă, dar nu deznădăjduită de respingerea augustinelor, într-o noapte, stând adâncită în rugăciune, ai auzit la geam cum cineva te striga; erau Sfântul Ioan Botezătorul, Fericitul Augustin şi Sfântul Nicolae de Tolentino, care au venit personal să te ia şi să te ducă la mânăstirea mult dorită a Sfintei Maria Magdalena. Stareţa şi ucenicele s-au minunat şi neştiind ce să spună te-au primit şi binecuvântat, iar tu cu bucurie sfântă ţi-ai început noviciatul cu ascultare, bucurie şi smerenie şi cu neîncetată cântare:
Aliluia!

Icosul al 5-lea

Cine ar putea pătrunde vreodată taina sufletului tău, minunată Rita şi cine ar şti să mărturisească nouă câte frământări, câte întristări şi câte mustrări ai răbdat, ca pe nişte spini, în viaţa călugărească. Dar Hristos, Iubitorul de nevoinţe pe toate ţi le-a prefăcut în flori şi mărgăritare, ostenindu-ţi trupul, dar împodobindu-ţi sufletul. Aşa ai învăţat la şcoala smereniei, că cine rabdă în lumea aceasta trecătoare, va fi răsplătit înzecit în cea viitoare. De aceea, noi, cinstitorii tăi, te rugăm să ne ajuţi să ne păstrăm şi să sporim în dreapta credinţă, în smerenie şi dragoste sfântă faţă de toţi, în suferinţe îndelungate şi dureri, ca să-ţi cântăm cu mulţumire unele ca acestea:
Bucură-te, podoaba smereniei;
Bucură-te, iubitoarea ostenelilor;
Bucură-te, ajutor celor în greutăţi;
Bucură-te, leacul bolnavilor;
Bucură-te, vindecătoarea rănilor;
Bucură-te, alinarea durerilor;
Bucură-te, mângâiere tuturor şi scăpare;
Bucură-te, Sfântă Rita, mult folositoare!

Condacul Al 6-lea

„Ceea ce aţi făcut celui mai mic dintre săracii Mei, Mie mi-aţi făcut”, iar pe Hristos întotdeauna Îl găseşti la uşa bisericii, în chipul cerşetorului. Aproapelui trebuie să ne dăruim chiar şi pe noi înşine, spunea odinioară Fericitul Augustin, sfaturi sfinte pe care le-ai păstrat în inimă, înţelegând mai bine îndemnul Mântuitorului: “Să vă iubiţi, să aveţi dragoste între voi” şi lui Dumnezeu să-I cântăm:
Aliluia!

Icosul al 6—lea

Chemarea la călugărie n-a fost pentru tine doar schimbarea hainelor şi nici o simplă ceremonie. Aceasta a fost vestirea unei chemări interioare, iar prin sfintele jurăminte, o totală dăruire de sine, o totală lăsare în voia lui Dumnezeu răstignind totul pentru lume şi purtând desăvârşit crucea răstignirii pentru mântuire. Mărturisind cu apostolul: „Eu sunt moartă pentru lume, lumea e moartă pentru mine”, dar astăzi lumea strigă pentru tine înaintea lui Dumnezeu minunile tale, o preafericită Rita:
Bucură-te, ceea ce te-ai dăruit până la sfârşit lui Dumnezeu;
Bucură-te, că ai făgăduit să păstrezi credinţa nestinsă;
Bucură-te, că şi fecioria ai păstrat-o neatinsă;
Bucură-te, că pe mincinosul veliar l-ai mustrat;
Bucură-te, că arătându-i biciul l-ai alungat;
Bucură-te, că văzându-te cum te biciuieşti l-ai ruşinat;
Bucură-te, că atunci când mintea se ispitea, trupul îl robeai;
Bucură-te, că spatelui tău vesta cu spini îi era acoperitoare;
Bucură-te, Sfântă Rita, mult folositoare!

Condacul al 7-lea

Stareţa, punând la încercare ascultarea bunei ucenice, ţi-a poruncit să uzi dimineaţa şi seara timp îndelungat o vergiţă de viţă uscată; în acest timp surorile te priveau unele minunându-se de dragostea ta, iar altele râzând, fiecare după firea sa. Numai că într-o zi, după mult timp, Dumnezeu a răsplătit ascultarea ta şi viţa de vie a înmugurit, iar apoi au rodit struguri de binecuvântare, mărturisind şi astăzi nevoinţa ta; pentru care bucurie şi noi împreună cu tine, cântăm lui Dumnezeu:
Aliluia!

Icosul al 7—lea

Cine va putea mărturisi vreodată cu câtă dragoste sfântă ai făcut ascultare în toţi anii vieţii tale şi cine va tâlcui cu câtă credinţă şi dăruire ai cerut lui Hristos suferinţa crucii, urmând dumnezeiescului îndemn: „Cine mă iubeşte pe mine, să-şi ia crucea să-mi urmeze” şi, stând în meditație sfântă în faţa icoanei Răstignirii Domnului, ai cerut suferinţa spinilor Lui; atunci din icoană, o rază mult strălucitoare a pornit către tine şi din cununa de spini unul s-a desprins şi s-a înfipt în fruntea ta, căpătând stigmatele şi odată cu ele o suferinţă de nedescris, stropită cu lacrimi de mulţumire lui Hristos, cel ce te-a primit în suferinţa Sa, răstignindu-te încă o dată lumii ca preţ al mântuirii:
Bucură-te, purtătoarea crucii lui Hristos;
Bucură-te, ceea ce ai purtat pe trupul tău rănile lui Hristos;
Bucură-te, că lanţurile şi ostenelile nu ţi-au fost îndeajuns;
Bucură-te, că spinul suferinţei ţi-a fost pus;
Bucură-te, că Sfântului Francisc te-ai asemănat;
Bucură-te, că un alt Pavel lui Hristos ai urmat;
Bucură-te, şi pe noi toţi ca pe vergiţa viţei, Crucii, să ne altoieşti;
Bucură-te, a Crucii închinătoare;
Bucură-te, Sfântă Rita, mult folositoare!

Condacul al 8-lea

Comorile inimii tale s-au adunat în ceruri, iar exemplul unei vieţi desăvârşite revarsă astăzi peste noi, daruri de mare preţ, comori sufleteşti şi mântuitoare prin credinţă, rugăciune şi smerenie şi daruri pentru trup vindecătoare, pentru cei ce sunt în suferinţă şi-n tot felul de neputinţe, pentru care neîncetat mijloceşti înaintea celui Răstignit, punând şi astăzi la piciorul Crucii rugăciune şi suferinţă pentru toţi rugătorii tăi, cu cântare:
Aliluia!

Icosul al 8-lea

Sfinţenia ta şi puterea rugăciunii au fost şi mai mult întărite când, stând la Sfânta Liturghie şi rugându-te pentru toţi cei vii şi adormiţi, ai auzit Cuvântul Evangheliei zicând: „Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa”. Atunci ai hotărât să-ţi împlineşti şi mai mult îndatoririle călugăreşti şi îmbrăcându-te în haine cernite şi rupte ai ieşit la săraci în căutarea lui Hristos. Aşa ai făcut ca mireasma şi dorul de Dumnezeu să se răspândească şi mai mult în cetate, iar rugăciunile Sfinţiei tale să fie ascultate şi, precum lumina nu poate fi pusă sub obroc, Dumnezeu ţi-a dat darul vindecărilor şi cuvântării spre a-i întoarce la Hristos pe cei rătăciţi.
Roagă-te şi astăzi pentru lumea sfâşiată de războaie şi necredinţă, de sărăcie şi suferinţe, ca şi noi ajungând la cunoştinţa cea adevărată, să-ţi mulţumim cu cântările acestea:
Bucură-te, nestemată piatră a sfinţeniei;
Bucură-te, podoabă strălucitoare a Bisericii;
Bucură-te, iubitoarea adevărului pe Calea lui Hristos;
Bucură-te, instrument vestitor de cuvânt frumos;
Bucură-te, predicatoarea smereniei şi sărăciei de bunăvoie;
Bucură-te, pentru pacea lumii şi a Bisericii rugătoare;
Bucură-te, pentru toţi închinătorii tăi mijlocitoare;
Bucură-te, că în ajutorul tău ne-am pus nădejde mare;
Bucură-te, Sfântă Rita, folositoare tare!

Condacul al 9-lea

Pierdută în mulţimea nesfârşită de pelerini ai Romei creştine, mă cuceresc gândind ce simţăminte alese şi câte rugăciuni ai înălţat lui Dumnezeu şi Sfinţilor Apostoli îngenunchind pe mormântul Apostolului Petru şi rostind cu mintea cuvintele Mântuitorului: „Tu eşti Petru şi pe această piatră voi zidi Biserica Mea”. Şi cine îşi va putea închipui cât ai suferit când ai sărutat lancea care a străpuns Coasta cea de foc a Domnului pe Crucea Răstignirii, şi apoi cununa aceea care ţi-a trimis spinul câtă durere ţi-a adus, iar tu minunată Rita cucernicindu-te, le mângâi şi le săruţi cântând celui ce Le-a răbdat:
Aliluia!

Icosul al 9-lea

Nepotolită sete după ispăşirea celor pentru care te rugai, vii şi adormiţi, te-a petrecut în drum spre eterna cetate, ca să ceri lui Hristos Dumnezeu mai întâi vindecarea spinului din frunte rugându-L aşa: „Doamne, până mă întorc vindecă-mi rana, dar durerea nu mi-o lua”, şi cu binecuvântarea stareţei, tu cea atât de săracă pentru lume ai primit conducerea surorilor, cărora le-ai spus: „Să fim cu luare aminte la călătoria noastră şi să nu fim sminteală lumii, iar cheltuirea banilor să fie cu atenţie pentru că noi am jurat sărăcia”. Astăzi, noi, rugătorii tăi, te lăudăm cu multă dragoste pentru toate acestea, smerită Rita şi-ţi cântăm aşa:
Bucură-te, că mustrarea stareţei nu te-a întors din hotărârea ta;
Bucură-te, că tu stând în rugăciune I-ai cerut lui Hristos să-ţi vindece rana, dar durerea să nu ţi-o ia;
Bucură-te, că tu surorilor le-ai fost călăuză;
Bucură-te, că rugându-te bun sfat le-ai dat;
Bucură-te, că cetatea Romei cu credinţă ai vizitat;
Bucură-te, că pentru toţi viii şi adormiţii te-ai rugat;
Bucură-te, cu Petru pe piatra credinţei mărturisitoare;
Bucură-te, cu Toma în încredinţare, ai sărutat lancea cea vindecătoare;
Bucură-te, Sfântă Rita, mult folositoare!

Condacul al 10-lea

Cântăreţii cei cu dulce cântare nu vor putea urzi niciodată versuri potrivite cu rugăciunile tale şi nici ritorii cei mult grăitori nu vor putea lăuda cu ticluiri alese viaţa şi ostenelile tale. Ci numai noi, rugătorii tăi, uniţi în credinţă, în duh de rugăciune curată vom putea întotdeauna mărturisi minunile tale, împreunând lui Dumnezeu cântare:
Aliluia!

Icosul al 10-lea

Zid ocrotitor şi liman de scăpare eşti tuturor celor ce aleargă la ajutorul tău, cuvioasă Rita. Pentru că cine a venit vreodată la ajutorul tău şi tu nu l-ai primit şi cine nu ţi-a cerut semn în disperată rugăciune şi tu nu i l-ai dat? Pentru aceea, ai fost pe drept numită Sfânta tuturor imposibilităţilor.
Iată eu astăzi, ritorul tău cu bună viersuire, te fericesc pe tine cu credinţă şi cu mare dragoste, pentru frumuseţea şi ostenelile vieţii tale, cu laudele acestea:
Bucură-te, a tuturor în rugăciune ascultătoare;
Bucură-te, rugătorilor tăi grabnică ajutătoare;
Bucură-te, necredincioşilor la dreapta credinţă îndrumătoare;
Bucură-te, celor smeriţi folositoare;
Bucură-te, cu cei călători, împreună călătoare;
Bucură-te, cu cei rugători, împreună rugătoare,
Bucură-te, în nevoinţe mare îndemnătoare;
Bucură-te, maicilor şi celor feciorelnici ocrotitoare;
Bucură-te, Sfântă Rita, mult folositoare!

Condacul al 11-lea

Ajungând la limanul ostenelilor tale, ai primit la patul suferinţei în liniştea chiliei pe una dintre îndepărtatele tale rude, care auzind despre viaţa şi minunile tale, a venit să te cerceteze. Dar tu, cunoscând gândurile ei, pentru încredinţare, ai trimis-o în sat la casa sfinţiei tale, în plină iarnă şi cu bogată zăpadă, să culeagă din grădina cu flori, trandafirul înflorit şi să ţi-l aducă. Crezând că eşti nebună s-a ruşinat să o spună şi ascultându-te, a aflat aşa cum i-ai prezis şi minunându-se de puterea credinţei tale, a dat slavă lui Dumnezeu că te-a aflat cântând:
Aliluia!

Icosul al 11-lea

„Doamne, când vei fi al meu pentru totdeauna? Când voi putea veni la Tine?”, şopteai adâncită în lumina apariţiei din chilie a Mântuitorului Hristos şi a Maicii Sale, Maria, Născătoarea de Dumnezeu. „Doamne precum doreşte cerbul izvoarele apelor dulci, aşa te doreşte sufletul meu pe Tine”. Acestea erau şoaptele de rugăciune ale unui MAI târziu, ce se aşterneau pe trandafirii înfloriţi în felurite culori, ce tămâiau cu mireasmă sfântă, vestind surorilor şi tuturor mutarea sfinţiei tale. Şi noi, acum pe toate lăsându-le, te cinstim pe tine aşa:
Bucură-te, că mutarea ta a fost vestită de sunetele clopotelor;
Bucură-te, că trandafirii şi-au revărsat frumuseţea;
Bucură-te, fir de trandafir în grădina Raiului Răsădit;
Bucură-te, ceea ce singur pe Hristos ai iubit;
Bucură-te, că Lui neîncetat Te-ai rugat;
Bucură-te, că pentru El pe toate cum sunt le-ai lăsat;
Bucură-te, ceea ce cu viaţa ta pe toţi ne-ai bucurat;
Bucură-te, tămâia Bisericii cu miros de floare;
Bucură-te, Sfântă Rita, mult folositoare!

Condacul al 12-lea

Multe sunt cinstirile tale, Sfântă Rita, dar mai multe sunt minunile tale. Căci tu, cea grabnică ajutătoare şi puternică rugătoare, înaintea Tronului Dumnezeiesc, cu neîncetată milostivire Îl rogi să se îndure spre rugăciunile noastre, iar pentru darurile vieţuirii tale ţi-a dăruit puterea mijlocirii, nimic refuzându-ţi ca şi Maicii Sale, făcându-te pe tine împlinitoarea rugăciunilor imposibile, pentru toţi cei care cu credinţă curată, te cheamă în ajutor şi cântă cu mulţumire lui Dumnezeu:
Aliluia!

Icosul al 12-lea

Cu mâinile împreunate în chip de rugăciune, cu picioarele desculţe, purtând cu tine smerenia în veşnicie, în frunte păstrând rana cu spini încrustată ca o piatră de rubin scump, cu haină cernită de călugăriţă augustiniană, te odihneşti astăzi sub privirile rugătoare ale credincioşilor tăi, cu dragoste nevinovată şi după datorie cinstită de toţi, cu alese cântări; purtată de îngeri în veşnicie către Iubitul tău Hristos, noi nepricepuţii, care cu uimire sfântă am descoperit viaţa ta, o, fericită Rita, te cinstim cu stihiri ca acestea:
Bucură-te, cea împreună cu cuvioasele rugătoare;
Bucură-te, cea întocmai cu apostolii vestitoare;
Bucură-te, cu Sfânta Sabina şi cu fecioarele bătrâne mijlocitoare;
Bucură-te, cu Sfânta Clotilda a apusului apărătoare;
Bucură-te, pentru noi toţi în toate ascultătoare;
Bucură-te, ceea ce eşti bolilor fără de leac, tămăduitoare;
Bucură-te, a fetelor sărace rostuitoare şi înzestrătoare;
Bucură-te, nouă tuturor în rugăciuni împlinitoare;
Bucură-te, Sfântă Rita, mult folositoare şi rugăciunilor imposibile împlinitoare!

Condacul al 13-lea

(Acest Condac se zice de 3 ori) O, de trei ori fericită Rita, cu ce cântări de laudă vom împodobi petrecerea ta, dar cu ce fel de fir vom ţese viaţa ta şi cu ce stihiri vom broda rugăciunile noastre către tine? Pentru toate acestea, ce sunt ţie binemeritate, primeşte Sfântă Cuvioasă, întotdeauna cererile noastre din buze nevrednice, dar cu inimi calde de dragoste şi credinţă pentru tine şi Răstignitul Domn, pe care tu atât de mult L-ai iubit şi te-ai încredinţat Lui. Astăzi, nu trece cu vederea smerenia noastră, ci ascultă-ne, ajută-ne şi nu ne refuza, tu ceea ce eşti sfânta tuturor imposibilităţilor, ca întru bucuria împlinirii, împreună cu tine să cântăm lui Dumnezeu, un veşnic:
Aliluia!

Icosul 1

În ziua naşterii tale, Maica Domnului te-a primit în biserica Sfinţiei Sale, Maria a săracilor din Cascia, unde ai fost botezată primind numele Margareta, buton de aur cu raze albe strălucitoare, iar tu de mică ţi-ai însoţit părinţii la munca câmpului, împodobind creaţia lui Dumnezeu şi stând la umbra pomilor unde vântul te răcorea, păsările îţi cântau, florile te legănau, un roi de albine picurându-ţi miere pe buze te hrănea, iar noi bucurându-ne de naşterea ta, te împodobim cu stihirile acestea:
Bucură-te, copilă dorită;
Bucură-te, rugăciune răsplătită;
Bucură-te, odraslă mult aşteptată,
Bucură-te, că naşterea ta de înger a fost vestită;
Bucură-te, nădejdea părinţilor neclintită;
Bucură-te, în grădina Raiului Dumnezeiesc răsădită;
Bucură-te, cu mierea minunilor hrănită;
Bucură-te, a Maicii Domnului floare;
Bucură-te, Sfântă Rita, mult folositoare!

Condacul 1

Însoţirii celei binecuvântate de Dumnezeu, minunaţilor întru sfinţenia obiceiurilor, Anton şi Amata, fericiţilor părinţi care pentru credinţa lor nestinsă şi nădejdea neclintită după ani de neîntreruptă rugăciune, au fost cercetaţi la bătrâneţe precum odinioară Ioachim şi Ana, Zaharia şi Elisabeta, de îngerul cel purtător al veştilor celor bune, care le-a grăit aşa: „Amata, ceea ce te-ai încrezut cuvântului lui Hristos, vei naşte fiică bineplăcută, pe care cu nume de floare o vei numi”, iar aceasta de la început în grădina Raiului se va răsădi, plăcând lui Dumnezeu şi rugându-se neîncetat pentru toţi cei ce o vor cinsti şi-i vor cânta:
Bucură-te, Sfântă Rita, mult folositoare!

3 iulie 2012
Alcătuirea cu multă dragoste a părintelui Adrian, ostenitor la Biserica Mihai Vodă

Sfanta Rita de Cascia
Sfanta Rita de Cascia

RUGĂCIUNEA SFINTEI RITA DE CASCIA,
ÎMPLINITOAREA RUGĂCIUNILOR IMPOSIBILE

Sub povara durerilor şi a încercărilor, alerg la tine, o Sfântă Rita, care eşti numită Sfânta imposibilului, la tine vin cu mare încredere ca să ma ajuţi în necazul de faţă (se spune necazul). Te rog, eliberează-mi inima de focul încercărilor, căci pretutindeni e înconjurată de strâmtoare. Ia-mă sub ocrotirea dragostei tale şi opreşte izvorul lacrimilor mele, căci toată oboseala mea a fost zadarnică. Pentru a-mi câştiga numai o rază de mângâiere mă încredinţez ţie (aici se spune necazul).

O, tu Sfântă Rita, care eşti avocata cazurilor disperate şi grave, nu este posibil ca numai eu să nu fiu ascultat(ă) şi să nu găsesc la tine mângâiere şi ajutor. Tu îi ajuţi pe toţi cei care aleargă cu încredere la tine. Ascultă-mă şi pe mine şi împlineşte-mi cererea, atât de miraculos cum numai tu ştii să o faci.
Învredniceşte-mă şi pe mine a-ţi cânta imnul tău de laudă, de mulţumire şi de recunoştinţă. O, Sfântă Rita, ştiu că păcatele mele sunt piedica împlinirii cererii mele, de aceea te rog, o Sfânta Rita, cere de la Atotputernicul Dumnezeu harul unei sfinte spovedanii, cu o părere de rău perfectă şi o hotărâre sinceră de îndreptare. Ajută-mă să obţin de la Iisus, iertarea păcatelor mele şi aşa, prin mijlocirea ta, o Sfânta Rita, împlinirea cererii mele. Ca drept recunoştinţă, voi răspândi evlavia faţă de tine tuturor sufletelor disperate şi necăjite. În tine îmi pun toată încrederea mea, Sfântă Rita, roagă-te pentru mine acum şi pururi şi-n vecii vecilor. Amin

 

Poate fi de interes:

 

Viața Sfintei RITA din CASCIA

Facebook – Biserica Mihai Vodă
DESPRE Mănăstirea Mihai Vodă